Statut

Statut

Statut Fundacji na rzecz edukacji i rozwoju ratownictwa EDURES

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Fundacja na rzecz edukacji i rozwoju ratownictwa EDURES, zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatora Łukasza Markiewicza, aktem notarialnym Rep. A numer 1972/2019, sporządzonym w dniu 13.05.2019 r. przed notariuszem Grzegorzem Gębalą w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Opolu, przy ul. Stefana Żeromskiego nr 1 i działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. Fundacja może używać nazwy w skrócie: EDURES

 

§ 2

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

 

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

 

§ 4

 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

 

§ 5

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.

 

§ 6

 

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

 

§ 7

 

 1. Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.

 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.

 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 8

 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy dla spraw zdrowia.

 

§ 9

 

 1. Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu podlegać będzie ochronie prawnej.

 3. Rejestracja znaku graficznego odbędzie się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508).

 4. Nazwa Fundacji stanowi dobra osobiste Fundacji i podlegają ochronie prawnej.

 

§ 10

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

 

§ 11

 

Celem działania Fundacji jest:

 1. ratownictwo i ochrona ludności,

 2. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
  w kraju i za granicą,

 3. ochrona i promocja zdrowia,

 4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

 5. nabór i szkolenie kadry ratowniczej,

 6. działalność w zakresie ochrony przyrody,

 7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 8. działalność charytatywna,

 9. działalność opiekuńcza, kulturalną, naukowa, badawczo-rozwojowa, sportowa
  i turystyczna, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych,

 10. promocja i organizacja wolontariatu,

 11. współpraca z instytucjami zajmującymi się profesjonalnie ratownictwem 
  i ochroną ludności,

 12. nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami,
  o takim samym lub podobnym profilu działania, w kraju i za granicą,

 13. współpraca w zakresie wyżej wymienionych celów z wszystkimi organami administracji, jednostkami samorządu terytorialnego, oraz ich stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, gospodarczym, naukowymi oraz służbami publicznymi,

 14. pozostałego rodzaju działalności pożytku publicznego.

 

§ 12

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, w tym prowadzenie szkolenia w tym zakresie oraz szkolenia z pierwszej pomocy,

 2. prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym oraz prowadzenie działań w zakresie porządku
  i bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem pomocy i działań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i upowszechniania zasad bezpiecznych zachowań,

 3. organizację, realizację i promocję szkoleń, spotkań, wykładów i prelekcji, a także wydarzeń o charakterze interdyscyplinarnym łączącym zajęcia teoretyczne z treningiem praktycznym w symulowanych warunkach w zakresie pierwszej pomocy, ratownictwa, działania w sytuacjach kryzysowych i współpracy ze służbami publicznymi.

 4. prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 5. prowadzenie działalności wychowawczej i wypoczynkowej na rzecz dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, krajoznawstwa
  i rekreacji,

 6. prowadzenie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu,

 7. pozyskiwanie, szkolenie i organizowanie personelu i wolontariatu niezbędnego do realizacji celów Fundacji,

 8. dofinansowanie nauki i poszerzanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
  i ratownictwa dla osób, podmiotów i organizacji współpracujących z Fundacją,

 9. dofinansowanie, zakup i przekazywanie sprzętu umożliwiającego realizację celów statutowych Fundacji na rzecz Fundacji, osób, podmiotów i organizacji współpracujących z Fundacją,

 10. działalność i współpracę z organizacjami pozarządowymi w kraju
  i zagranicą , wspomagających rozwój społeczności lokalnych,

 11. organizowanie spotkań służących wymianie poglądów i doświadczeń między instytucjami, osobami oraz organizacjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami fundacji, w szczególności związanymi z pierwszą pomocą, ratownictwem i medycyną

 12. rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu (Internecie, telewizji, radio, prasie) filmów, artykułów, reportaży, wywiadów  o tematyce ratowniczej i związanej z bezpieczeństwem ludności 

 13. patronat, organizację i koordynację imprez kulturalnych związanych z promowaniem innowacji szczególnie w ratownictwie i ochronie ludności.

 14. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie targów, wystaw, pokazów itp., które są związane z ratownictwem i ochroną ludności.

 15. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie konkursów, mających na celu poszerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa oraz integrację środowiska ratowniczego

 16. tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie i finansowanie informatorów, czasopism, książek, filmów i innych publikacji multimedialnych, związanych z ratownictwem, ochroną i promocją zdrowia,

 17. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych mających na celu rozwój i promowanie ratownictwa ochotniczego oraz pomocy przedmedycznej

 18. inne działania związane z ratownictwem i ochroną ludności.

 

 1. Cele działania Fundacji mogą zostać zmienione jedynie w drodze zmiany statutu.

 2. Fundacja może realizować swoje cele w ramach działalności statutowej odpłatnej.

Rozdział III

Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji

 2. Rada Fundacji.

§ 14

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz zgodnie z zasadą reprezentacji. 

 2. Zarząd może upoważnić osoby spoza swojego składu do występowania w imieniu Fundacji
  w określonych sprawach. 

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów i powoływany jest przez Fundatora na pięcioletnią kadencję. Kolejnego wyboru dokonuje Rada Fundacji.

2. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator. 

3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, pozbawienia praw publicznych lub śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji. 

6. W razie, gdy skład Zarządu Fundacji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, Rada Fundacji może dokonać uzupełnienia składu. 

7. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie określonej osoby, kandydat wybrany na jej miejsce pełni swą funkcję do końca kadencji pozostałych członków Zarządu. 

§ 16

1. Do zakresu działania Zarządu należą: 

 1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Fundacji. 

 2. Sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych. 

 3. Uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji. 

 4. Zarządzanie majątkiem Fundacji. 

 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Fundacji. 

 6. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji. 

 7. Proponowanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia oraz nagrody dla pracowników Fundacji i przedstawianie do decyzji Prezesa. 

 8. Powoływanie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji. 

 9. Podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu, połączenia z inną organizacją i likwidacji Fundacji

2. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy kierowanie pracą Zarządu, poprzez rozdzielanie zadań i obowiązków członkom Zarządu i pracownikom Fundacji, decydowanie o zatrudnianiu pracowników lub powierzanie wykonywania zadań, na podstawie umów cywilnoprawnych, a także ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia oraz nagrody. 

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu zwołać może każdy członek Zarządu. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności wybrany przez obecnych inny członek Zarządu. 

2. O miejscu i terminie zebrania zwołujący winien poinformować wszystkich członków Zarządu, drogą mailową lub telefoniczną. 

3. Jeżeli Fundator nie jest członkiem Zarządu, może uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym. 

§ 18

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów Zarządu Fundacji, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

2. Zarząd może, zwykłą większością głosów, podjąć decyzję o głosowaniu tajnym chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

3. Uchwały mogą być również podejmowane drogą obiegową (korespondencyjną lub mailową) większością 2/3 głosów członków Zarządu. Regulamin takiego głosowania ustala Zarząd. Uchwała w trybie obiegowym musi być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od wszczęcia procedury.

§ 19

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy oraz związane z umowami cywilnoprawnymi pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu wykonuje Prezes, który określa wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. 

3. Członek Zarządu może wykonywać swoje obowiązki społecznie bez pobierania wynagrodzenia, w takim przypadku Prezes Zarządu może przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Zarządu przy wykonywaniu ich działalności. 

4. Czynności z zakresu prawa pracy oraz związane z umowami cywilnoprawnymi pomiędzy Fundacją, a Prezesem Zarządu wykonuje jeden z członków Zarządu Fundacji. 

§ 20

Zarząd może ustanowić pełnomocnika do realizacji określonych spraw

 

§ 21

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków.

 2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 5. Członkowie Rady Fundacji:

  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 22

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

 3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 23

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.

 2. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.

Rozdział IV

SPOSÓB REPREZENTACJI

 

§ 24

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2,  upoważniony jest Prezes zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego lub Prezes zarządu i członek zarządu działający łącznie w przypadku zarządu wieloosobowego.

2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10000,00 (dziesięciu tysięcy złotych 00/100 ) oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo członek Zarządu Fundacji.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 25

 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie: 1000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) oraz nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialne oraz prawne nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 26

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, według ogólnych zasad określonych w osobnych przepisach. Dochody z tej działalności służą do realizacji celów statutowych.

 

§ 27

 

Źródłami powstania majątku Fundacji są: 

 1. darowizny, zapisy i spadki, 

 2. dochody z działalności gospodarczej,

 3. dochody z majątku Fundacji,

 4. dotacje, subwencje,

 5. inne źródła zgodne z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Inne

 

§ 28

 

       1. Fundacja dba o przejrzystość działania.

       2. Nie jest możliwe:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 4. realizowanie na szczególnych zasadach zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 29

 

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, wyznaczając jednocześnie likwidatora Fundacji.

 2. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na ochronę zdrowia i pomoc społeczną.

 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.

 

§ 30

 

 1. Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o połączeniu z inną fundacją ustalając jednocześnie warunki połączenia.

 2. Zarząd Fundacji może dokonać zmiany celów Fundacji.

 3. Zarząd Fundacji może dokonać zmiany statutu.

 

§ 31

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Podpis Fundatora:

 

Łukasz Markiewicz …………………………