Scroll Top

STATUT

Statut Fundacji na rzecz edukacji i rozwoju ratownictwa EDURES

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1

Fundacja na rzecz edukacji i rozwoju ratownictwa EDURES, zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatora Łukasza Markiewicza, aktem notarialnym Rep. A numer 1972/2019, sporządzonym w dniu 13.05.2019 r. przed notariuszem Grzegorzem Gębalą w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Opolu, przy ul. Stefana Żeromskiego nr 1 i działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. Fundacja może używać nazwy w skrócie: EDURES

 • 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

 • 3

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

 

 • 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

 • 5

Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.

 • 6

 

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

 • 7
 1. Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  2. Działalność wspomagająca edukację
  3. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  4. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
  5. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych takich jak: koce, bielizna pościelowa, jaśki, pufy, poduszki, śpiwory itp., – produkcję gotowych wyrobów wyposażeniowych, takich jak zasłony, baldachimy,
  6. Produkcja pozostałej odzieży dzianej i dodatków do odzieży
  7. Produkcja gier i zabawek
  8. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  9. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  10. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 8

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy dla spraw zdrowia.

 

 • 9
 1. Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu podlegać będzie ochronie prawnej.
 3. Rejestracja znaku graficznego odbędzie się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508).
 4. Nazwa Fundacji stanowi dobra osobiste Fundacji i podlegają ochronie prawnej.
 • 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.

 STATUT

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

 

 • 11

 

Celem działania Fundacji jest:

 1. ratownictwo i ochrona ludności,
 2. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
  w kraju i za granicą,
 3. ochrona i promocja zdrowia,
 4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 5. nabór i szkolenie kadry ratowniczej,
 6. działalność w zakresie ochrony przyrody,
 7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 8. działalność charytatywna,
 9. działalność opiekuńcza, kulturalną, naukowa, badawczo-rozwojowa, sportowa
  i turystyczna, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych,
 10. promocja i organizacja wolontariatu,
 11. współpraca z instytucjami zajmującymi się profesjonalnie ratownictwem
  i ochroną ludności,
 12. nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami,
  o takim samym lub podobnym profilu działania, w kraju i za granicą,
 13. współpraca w zakresie wyżej wymienionych celów z wszystkimi organami administracji, jednostkami samorządu terytorialnego, oraz ich stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, gospodarczym, naukowymi oraz służbami publicznymi,
 14. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 15. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 16. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 17. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 18. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 19. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 20. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 21. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 22. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 23. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 24. pozostałego rodzaju działalności pożytku publicznego.

 

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, w tym prowadzenie szkolenia w tym zakresie oraz szkolenia z pierwszej pomocy,
 2. prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym oraz prowadzenie działań w zakresie porządku
  i bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem pomocy i działań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i upowszechniania zasad bezpiecznych zachowań,
 3. organizację, realizację i promocję szkoleń, spotkań, wykładów i prelekcji, a także wydarzeń o charakterze interdyscyplinarnym łączącym zajęcia teoretyczne z treningiem praktycznym w symulowanych warunkach w zakresie pierwszej pomocy, ratownictwa, działania w sytuacjach kryzysowych i współpracy ze służbami publicznymi.
 4. prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 5. prowadzenie działalności wychowawczej i wypoczynkowej na rzecz dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, krajoznawstwa
  i rekreacji,
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu oraz osobom niepełnosprawnym
 7. pozyskiwanie, szkolenie i organizowanie personelu i wolontariatu niezbędnego do realizacji celów Fundacji,
 8. dofinansowanie nauki i poszerzanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
  i ratownictwa dla osób, podmiotów i organizacji współpracujących z Fundacją,
 9. dofinansowanie, zakup i przekazywanie sprzętu umożliwiającego realizację celów statutowych Fundacji na rzecz Fundacji, osób, podmiotów i organizacji współpracujących z Fundacją,
 10. działalność i współpracę z organizacjami pozarządowymi w kraju
  i zagranicą , wspomagających rozwój społeczności lokalnych,
 11. organizowanie spotkań służących wymianie poglądów i doświadczeń między instytucjami, osobami oraz organizacjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami fundacji, w szczególności związanymi z pierwszą pomocą, ratownictwem i medycyną
 12. rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu (Internecie, telewizji, radio, prasie) filmów, artykułów, reportaży, wywiadów o tematyce ratowniczej i związanej z bezpieczeństwem ludności
 13. patronat, organizację i koordynację imprez kulturalnych związanych z promowaniem innowacji szczególnie w ratownictwie i ochronie ludności.
 14. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie targów, wystaw, pokazów itp., które są związane z ratownictwem i ochroną ludności.
 15. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie konkursów, mających na celu poszerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa oraz integrację środowiska ratowniczego
 16. tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie i finansowanie informatorów, czasopism, książek, filmów i innych publikacji multimedialnych, związanych z ratownictwem, ochroną i promocją zdrowia,
 17. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych mających na celu rozwój i promowanie ratownictwa ochotniczego oraz pomocy przedmedycznej
 18. inne działania związane z ratownictwem i ochroną ludności.
 1. Cele działania Fundacji mogą zostać zmienione jedynie w drodze zmiany statutu.
 2. Fundacja może realizować swoje cele w ramach działalności statutowej odpłatnej.

Rozdział III

Organy Fundacji

 • 13
 • 14
 1. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz zgodnie z zasadą reprezentacji.
 2. Zarząd może upoważnić osoby spoza swojego składu do występowania w imieniu Fundacji
  w określonych sprawach.
 • 15
 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów i powoływany jest przez Fundatora. Kolejnego wyboru dokonuje Zarząd Fundacji
 2. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, pozbawienia praw publicznych, śmierci lub odwołania go przez Zarząd
 • 16
 1. Do zakresu działania Zarządu należą:
 2. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Fundacji.
 3. Sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
 4. Uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji.
 5. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
 6. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Fundacji.
 7. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji.
 8. Proponowanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia oraz nagrody dla pracowników Fundacji i przedstawianie do decyzji Prezesa.
 9. Powoływanie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji.
 10. Podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu, połączenia z inną organizacją i likwidacji Fundacji
 11. Powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu
 12. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy kierowanie pracą Zarządu, poprzez rozdzielanie zadań i obowiązków członkom Zarządu i pracownikom Fundacji, decydowanie o zatrudnianiu pracowników lub powierzanie wykonywania zadań, na podstawie umów cywilnoprawnych, a także ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia oraz nagrody.
 • 17
 1. Posiedzenia Zarządu zwołać może każdy członek Zarządu. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności wybrany przez obecnych inny członek Zarządu.
 2. O miejscu i terminie zebrania zwołujący winien poinformować wszystkich członków Zarządu, drogą mailową lub telefoniczną.
 3. Jeżeli Fundator nie jest członkiem Zarządu, może uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
 • 18
 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów Zarządu Fundacji, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd może, zwykłą większością głosów, podjąć decyzję o głosowaniu tajnym chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 3. Uchwały mogą być również podejmowane drogą obiegową (korespondencyjną lub mailową) większością 2/3 głosów członków Zarządu. Regulamin takiego głosowania ustala Zarząd. Uchwała w trybie obiegowym musi być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od wszczęcia procedury.
 • 19
 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy oraz związane z umowami cywilnoprawnymi pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu wykonuje Prezes, który określa wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.
 3. Członek Zarządu może wykonywać swoje obowiązki społecznie bez pobierania wynagrodzenia, w takim przypadku Prezes Zarządu może przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Zarządu przy wykonywaniu ich działalności.
 4. Czynności z zakresu prawa pracy oraz związane z umowami cywilnoprawnymi pomiędzy Fundacją, a Prezesem Zarządu wykonuje jeden z członków Zarządu Fundacji.
 • 20

Zarząd może ustanowić pełnomocnika do realizacji określonych spraw

 

 • 21
 • 22
 • 23

 

Rozdział IV

SPOSÓB REPREZENTACJI

STATUT
 • 24
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes i członek Zarządu.
 2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10000,00 (dziesięciu tysięcy złotych 00/100 ) oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo członek Zarządu Fundacji.

 

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

 

 • 25

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie: 1000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) oraz nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialne oraz prawne nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

 • 26

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, według ogólnych zasad określonych w osobnych przepisach. Dochody z tej działalności służą do realizacji celów statutowych.

 • 27

 

Źródłami powstania majątku Fundacji są:

 1. darowizny, zapisy i spadki,
 2. dochody z działalności gospodarczej,
 3. dochody z majątku Fundacji,
 4. dotacje, subwencje,
 5. inne źródła zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział VI

Inne

 

 • 28

 

 1. Fundacja dba o przejrzystość działania.
 2. Nie jest możliwe:
 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. realizowanie na szczególnych zasadach zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 • 29
 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, wyznaczając jednocześnie likwidatora Fundacji.
 2. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na ochronę zdrowia i pomoc społeczną.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.
 • 30
 1. Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o połączeniu z inną fundacją ustalając jednocześnie warunki połączenia.
 2. Zarząd Fundacji może dokonać zmiany celów Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji może dokonać zmiany statutu.
 • 31

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Statut fundacji wymagany jest przez prawo